نگاره‌های اسفند ماه

 • نگاره‌های فروردین ماه  • نگاره‌های اردیبهشت ماه  • نگاره‌های خرداد ماه  • نگاره‌های تیر ماه  • نگاره‌های مرداد ماه  • نگاره‌های شهریور ماه
 • نگاره‌های مهر ماه  • نگاره‌های آبان ماه  • نگاره‌های آذر ماه  • نگاره‌های دی ماه  • نگاره‌های بهمن ماه  • نگاره‌های اسفند ماه

روز ۱ اسفند

شهید فضل‌الله محلاتی و مقام معظم  رهبری

روز ۲ اسفند

عملیات والفجر ۸ - جمعی از فرماندهان لشگر ۱۰ سیدالشهدا
جمعی از فرماندهان لشگر ۱۰ سیدالشهدا، ساعاتی پیش از آغاز عملیات والفجر ۸
ردیف بالا از سمت راست نفر چهارم: شهید ذوالفقاری، معاون آموزش / نفر پنجم: شهید محمود نوریان، فرمانده مهندسی رزمی / نفر ششم: سردار علی فضلی، فرمانده لشکر
ردیف پایین از سمت راست نفر دوم: اکبر عاطفی / نفر سوم: شهید مرتضی مفاخری، معاون گردان حضرت قاسم / نفر چهارم: شهید جعفر جنگروی، جانشین فرمانده / نفر پنجم: شهید محمد موافقی، معاون گردان المهدی / نفر ششم: شهید قاسم اصغری، معاون گردان تخریب

روز ۳ اسفند

تیپ ۱۵ آبی - خاکی امام حسن مجتبی (ع) - ساعاتی قبل از عملیات خیبر
تیپ ۱۵ آبی - خاکی امام حسن مجتبی (ع) - ساعاتی قبل از عملیات خیبر

روز ۴ اسفند

اسرای عراقی سوار بر قایق نیروهای ایرانی - عملیات خیبر
اسرای عراقی سوار بر قایق نیروهای ایرانی - هورالهویزه - عملیات خیبر

روز ۵ اسفند

نیروهای ایرانی در حال حرکت بر روی پل خیبر به سمت جزیره‌ی مجنون - عملیات خیبر
نیروهای بسیجی در حال حرکت بر روی پل خیبر به سمت جزیره‌ی مجنون - عملیات خیبر

روز ۶ اسفند

الگو:نگارهٔ ۶ اسفند

رفتن به نگارهٔ ۶ اسفند

روز ۷ اسفند

الگو:نگارهٔ ۷ اسفند

رفتن به نگارهٔ ۷ اسفند

روز ۸ اسفند

الگو:نگارهٔ ۸ اسفند

رفتن به نگارهٔ ۸ اسفند

روز ۹ اسفند

الگو:نگارهٔ ۹ اسفند

رفتن به نگارهٔ ۹ اسفند

روز ۱۰ اسفند

الگو:نگارهٔ ۱۰ اسفند

رفتن به نگارهٔ ۱۰ اسفند

روز ۱۱ اسفند

الگو:نگارهٔ ۱۱ اسفند

رفتن به نگارهٔ ۱۱ اسفند

روز ۱۲ اسفند

الگو:نگارهٔ ۱۲ اسفند

رفتن به نگارهٔ ۱۲ اسفند

روز ۱۳ اسفند

الگو:نگارهٔ ۱۳ اسفند

رفتن به نگارهٔ ۱۳ اسفند

روز ۱۴ اسفند

الگو:نگارهٔ ۱۴ اسفند

رفتن به نگارهٔ ۱۴ اسفند

روز ۱۵ اسفند

الگو:نگارهٔ ۱۵ اسفند

رفتن به نگارهٔ ۱۵ اسفند

روز ۱۶ اسفند

الگو:نگارهٔ ۱۶ اسفند

رفتن به نگارهٔ ۱۶ اسفند

روز ۱۷ اسفند

شهید همت 15.JPG

روز ۱۸ اسفند

الگو:نگارهٔ ۱۸ اسفند

رفتن به نگارهٔ ۱۸ اسفند

روز ۱۹ اسفند

الگو:نگارهٔ ۱۹ اسفند

رفتن به نگارهٔ ۱۹ اسفند

روز ۲۰ اسفند

الگو:نگارهٔ ۲۰ اسفند

رفتن به نگارهٔ ۲۰ اسفند

روز ۲۱ اسفند

الگو:نگارهٔ ۲۱ اسفند

رفتن به نگارهٔ ۲۱ اسفند

روز ۲۲ اسفند

الگو:نگارهٔ ۲۲ اسفند

رفتن به نگارهٔ ۲۲ اسفند

روز ۲۳ اسفند

الگو:نگارهٔ ۲۳ اسفند

رفتن به نگارهٔ ۲۳ اسفند

روز ۲۴ اسفند

الگو:نگارهٔ ۲۴ اسفند

رفتن به نگارهٔ ۲۴ اسفند

روز ۲۵ اسفند

الگو:نگارهٔ ۲۵ اسفند

رفتن به نگارهٔ ۲۵ اسفند

روز ۲۶ اسفند

شهید فضل‌الله محلاتی و مقام معظم  رهبری

روز ۲۷ اسفند

عملیات والفجر ۸ - جمعی از فرماندهان لشگر ۱۰ سیدالشهدا
جمعی از فرماندهان لشگر ۱۰ سیدالشهدا، ساعاتی پیش از آغاز عملیات والفجر ۸
ردیف بالا از سمت راست نفر چهارم: شهید ذوالفقاری، معاون آموزش / نفر پنجم: شهید محمود نوریان، فرمانده مهندسی رزمی / نفر ششم: سردار علی فضلی، فرمانده لشکر
ردیف پایین از سمت راست نفر دوم: اکبر عاطفی / نفر سوم: شهید مرتضی مفاخری، معاون گردان حضرت قاسم / نفر چهارم: شهید جعفر جنگروی، جانشین فرمانده / نفر پنجم: شهید محمد موافقی، معاون گردان المهدی / نفر ششم: شهید قاسم اصغری، معاون گردان تخریب

روز ۲۸ اسفند

تیپ ۱۵ آبی - خاکی امام حسن مجتبی (ع) - ساعاتی قبل از عملیات خیبر
تیپ ۱۵ آبی - خاکی امام حسن مجتبی (ع) - ساعاتی قبل از عملیات خیبر

روز ۲۹ اسفند

اسرای عراقی سوار بر قایق نیروهای ایرانی - عملیات خیبر
اسرای عراقی سوار بر قایق نیروهای ایرانی - هورالهویزه - عملیات خیبر

روز ۳۰ اسفند‌ماه

نیروهای ایرانی در حال حرکت بر روی پل خیبر به سمت جزیره‌ی مجنون - عملیات خیبر
نیروهای بسیجی در حال حرکت بر روی پل خیبر به سمت جزیره‌ی مجنون - عملیات خیبر
آخرین تغییر ‏۲۲ بهمن ۱۳۹۳، در ‏۱۴:۵۰