یادبودهای بهمن ماه

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو
 • یادبودهای فروردین ماه  • یادبودهای اردیبهشت ماه  • یادبودهای خرداد ماه  • یادبودهای تیر ماه  • یادبودهای مرداد ماه  • یادبودهای شهریور ماه
 • یادبودهای مهر ماه  • یادبودهای آبان ماه  • یادبودهای آذر ماه  • یادبودهای دی ماه  • یادبودهای بهمن ماه  • یادبودهای اسفند ماه

روز ۱ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱ بهمن

روز ۲ بهمن‌ماه

  • دستگیری چند تن از نظامیان پایگاه هوایی تبریز که قصد تصرف این پایگاه را داشتند
  • تحریم همه پرسی فرمایشی رژیم از سوی حضرت امام خمینی(ره)


رفتن به یادبودهای ۲ بهمن

روز ۳ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۳ بهمن

روز ۴ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۴ بهمن

روز ۵ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۵ بهمن

روز ۶ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۶ بهمن

روز ۷ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۷ بهمن

روز ۸ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۸ بهمن

روز ۹ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۹ بهمن

روز ۱۰ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۰ بهمن

روز ۱۱ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۱ بهمن

روز ۱۲ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۲ بهمن

روز ۱۳ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۳ بهمن

روز ۱۴ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۴ بهمن

روز ۱۵ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۵ بهمن

روز ۱۶ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۶ بهمن

روز ۱۷ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۷ بهمن

روز ۱۸ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۸ بهمن

روز ۱۹ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۹ بهمن

روز ۲۰ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۰ بهمن

روز ۲۱ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۱ بهمن

روز ۲۲ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۲ بهمن

روز ۲۳ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۳ بهمن

روز ۲۴ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۴ بهمن

روز ۲۵ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۵ بهمن

روز ۲۶ بهمن‌ماه

  • درگیری مسلحانه در تبریز
  • موافقت ایران و امریکا برای تشکیل کمیسیون ۵ نفره از سوی "کورت والدهایم" برای رسیدگی به اتهامات ایران علیه شاه و آمریکا .

دیدار تیم بازرسی سازمان ملل از مناطق بمباران شده [[ایران]


رفتن به یادبودهای ۲۶ بهمن

روز ۲۷ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۷ بهمن

روز ۲۸ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۸ بهمن

روز ۲۹ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۹ بهمن

روز ۳۰ بهمن‌ماه


رفتن به یادبودهای ۳۰ بهمن